Elementary

כיתות ו' – יסודי נהלל

  • 30 תלמידי כיתה ו' מביה"ס היסודי בנהלל כתבו במשך חודשיים עיתון בית ספרי במסגרת שיעור.

אילן : "ניכר כי הילדים מאוד נהנו מהממשק ומהדרך בה מפעילים אותו בכיתה. הנאתם על פי הדרך בה הם מציינים את זה בתגובותיהם נובעת מהחופש שניתן להם להביע את עצמם בדרכים מגוונות. בכך יוצר הממשק של העיתון הוראה מגוונת עם פתיחת במת ביטוי והצלחה לכל המשתתפים על פי כישרונותיהם".

Undefined

בית ספר אפרתה

  • תלמידי כיתה ה' ו ו' היו חלק מוועדת העיתון הבית ספרית
  • התוצר: 2 עיתונים תקופתיים
Undefined

כיתה ב - בית ספר צמרות - באר יעקב

  • 20 תלמידי כיתה ב' קיבלו משימות שבועיות במסגרת שיעור לשון. כל תלמיד כתב בעמוד שלו לפי נושאי המשימה: עליי, חוויה מפורים חוויות מהפרויקט ועוד..
  • התוצר: לכל תלמיד יודפס הדף שלו
Undefined