פורסם על ידי Appwizards LTD

כל הזכויות שמורות

10 August 2020

כל הזכויות שמורות לחברת י.נ. בורסה לנד בע"מ. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם בסימנים מזהים ובסימני המסחר, בעיצוב האתר/אפליקציה, בתכנים המתפרסמים בו ובכל תכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסטים, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל טקסט אומנותי או שיווקי, גרפיקה ועיצובים, לחנים, ג'ינגלים, מאמרים, סיסמאות, תצלומים, סרטוני וידאו וכל חומר אחר הכלולים בהם שייכים באופן בלעדי לחברת י.נ. בורסה לנד בע"מ. אין להעתיק, להפיץ, ליצור יצירה נגזרת להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל החלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמה מחברת י.נ. בורסה לנד בע"מ. 

עברית