פורסם על ידי Appwizards LTD

תנאי שימוש למערכת Eton4You

10 August 2020

תנאי שימוש למערכת Eton.News

אתר ואפליקציה זו של מערכת Eton.News מציעים למשתמשים מורשים מערכת לעריכת עיתון בית ספרי ואפליקצית עיתון לצפייה בכתבות וחדשות ולמימוש למידה מבוססת פרויקטים (PBL).

בניית העיתון המודפס נעשית על בסיס תבניות שיצרנו עבורך. תוכן זה מיוצא להדפסה דיגיטאלית ו/או פיסית ו/או לאפליקציית מובייל (להלן: "המערכת"). תנאי השימוש המפורטים להלן מגדירים את התנאים החלים על המשתמשים בעת שימוש במערכת. יש לקרוא את תנאי השימוש בתשומת לב. שימוש במערכת מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא קרא את הוראות תנאי השימוש וכי הוא מסכים לאמור בהם, ובכלל זה למגבלות המפורטות במסגרתם.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, יש לפנות לספק ולהימנע מכל שימוש במערכת.

הגדרות

 1. 'משתמש' – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג אשר נכנס למערכת ו/או משתמש בה לקריאת התוכן המופץ בה וכן בית הספר ו/או כל ארגון אחר מטעמו הוא פועל.

 2. 'ספק' –חברת אפווייזארדז בע"מ.

 3. 'השירות' - מתן אפשרות לערוך עיתון בית ספרי ו/או לממש למידה מבוססת פרויקטים (PBL) באמצעות שימוש במערכת ומתן אפשרות לראות את התוכן שנוצר באמצעות גליון דיגיטלי (PDF) או באפליקציית מובייל – Eton.News,  בהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בין הצדדים ותנאי השימוש המפורטים להלן.

הזנת תכנים

 1. המשתמש יוודא ויבטיח מראש, כי כל תוכן, מודעה, צילום או חומר אחר שיוזן למערכת (להלן: "התוכן המוזן") לא יכלול:

 2. תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.

 3. תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.

 4. תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

 5. תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או פוגע ברגשות הציבור.

 6. תוכן המעודד גזענות או אפליה פסולה מכל סוג שהוא.

 7. תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.

 8. כל תוכן המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

 9. תוכן אשר מכיל וירוס מחשב מכל סוג שהוא.

 10. המשתמש רשאי להדפיס את התכנים. בחק המשתמש להזמין מהספק שרותי הדפסה - הספק רשאי לסרב להדפיס תכנים אשר לדעתו מפרים אחד או יותר מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו.

 11. הספק רשאי להפסיק את השימוש במערכת במקרים של הפצת תכנים שמפרים אחד או יותר מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו.

 12. הספק לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוזנים למערכת ובכל עיתון מודפס ו/או מופץ לאפליקציית המובייל בו הם מופיעים, טיבם, מהימנותם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו בשל תכנים אלו.

 13. המשתמש אחראי באופן מלא ובלעדי לתוכן ולאמיתות של התוכן המוזן (לרבות הגהות וזכויות יוצרים לגביו) וישפו את הספק, עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שייגרם לספק ו/או לצד ג' עקב פרסום התוכן המוזן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק רשאי לסרב לפרסם כל תוכן, מכל סיבה וללא נימוק, לרבות חשש לתוכן פוגע, סיבה טכנית או חשש לאי תשלום.

 14. המשתמש מצהיר כי אין בקבצים ו/או התכנים ו/או היצירות המוזנות למערכת כל פגם ו/או ליקוי ו/או "וירוס" ו/או cookies" " ו/או כל תכנה או רכיב מסוגים אלו ואחרים, העשויים להעביר מידע מטעם הספק לגופים אחרים (ובכלל זאת המשתמש) ו/או לפגוע במערכות הממוחשבות ו/או תוכנות של הספק בכל דרך שהיא.

קניין רוחני

 1. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהשמות "Eton.News" –" אפווייזארדז בע"מ ", הלוגואים של שמות אלו וכן תבנית העיצוב המסופקת במערכת העיתון המודפסת הם קניינן הבלעדי של חברת  אפווייזארדז בע"מ, והוא מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש מכל מין וסוג שהוא בשמות ו/או בלוגואים ו/או בעיצובים האמורים למעט כפי שהותר לו במפורש במסגרת השימוש במערכת.

 2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, עיצוב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינם של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש, לרבות (אך לא רק) מכוח תנאי שימוש אלו אף אם לא ייקבע כי זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אינן חלות בעניין זה.

 3. סימני המסחר באתר הינם קניינו של הספק בלבד – או אם פורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 4. השימוש בתבניות העיצוב המוצעות במסגרת המערכת הינו עבור המשתמש בלבד והמשתמש אינו רשאי למכור ו/או להעתיקה ו/או לשכפל ו/או להעביר בכל צורה או אופן את התבניות לגורמים אחרים.

 5. השימוש בתבנית עיצוב אינה מקנה למשתמש זכויות יוצרים עליה לרבות על אובייקטים או תכנים אחרים הקשורים אליה, ומשתמשים נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת הספק.

 6. למען הסר ספק, ידוע למשתמש שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית ו/או עיצוב ו/או אובייקט הנמצאים במערכת שייכים לספק בלבד.

 7. לשם שמירת איכות המערכת ותוצריה, הספק רשאי לקבוע ו/או לעדכן את העיצובים, הגדלים והתכנים מסיבות טכניות וכן לערוך תיקונים הכרחיים – הכל לפי שיקול דעתו. ככל שמתאפשר, הספק יעדכן את המשתמש מראש בדבר שינויים הנוגעים אליו.

 8. בעת הזנת תכנים למערכת על ידי המשתמש, המשתמש מצהיר ומאשר כי מלוא הזכויות בתכנים אלו, לרבות זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, הן בבעלותו או בבעלות גורם אשר אישר לו את השימוש בהם.

הגבלת אחריות

 1. המערכת מציעה מגוון רחב של כלים שהמשתמש יכול לעשות בהם שימוש, והם ניתנים כפי שהם  ("As is"). הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט אם להוסיף כלים נוספים למערכת אך למשתמש לא תהיה כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם.

 2. הספק רשאי לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.

 3. הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת יסופק ללא הפסקות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הספק או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך. הספק יעשה מאמצים סבירים על מנת שהשירות לא יופרע.

 4. הספק אינו אחראי על תכנים שימחקו מהמערכת או מפריצות זדוניות אליה. על המשתמש להקפיד לבדוק למי ניתנות הרשאות מטעמו.

 5. הספק, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש בשירות ו/או במערכת ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 6. המשתמש מתחייב לשפות את הספק או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלו.

אפליקצית המובייל

 1. במקרה של תקלת מערכת אשר תשבית את האפליקציה לתקופה העולה על 5 ימי פעילות, ישופה הלקוח בחודש עבודה נוסף במערכת. מוסכם כי האמור יהווה סעד יחיד לו יהיה זכאי המשתמש, וכי הספק לא יידרש לשאת בכל סעד ו/או פיצוי אחר מכל סוג שהם.

 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומוסכם כי בכל מקרה היקף האחריות של חברת אפווייזארדז בע"מ, לא תעלה על היקף התמורה ששולם בפועל על ידי המשתמש ב- 12 החודשים שקדמו למקרה בגינו נטענת אחריותם.

עלויות

 1. השימוש המערכת לטובת תרגול הינו חינם.

 2. במידה והמשתמש מעוניין להפיק את העיתון כ PDF ו/או להדפיס את העיתון ו/או להציג את כתובותיו באפליקצייה בגרסאת המובייל אזיי יפנה לספק לרכישת רישיון לשימוש.

פרטיות

 1. ייתכן שבמסגרת הרשמה לשירות ו/או למערכת יידרש המשתמש למסור מידע אישי כשם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. הנתונים שימסרו בעת ההרשמה עשויים להישמר במאגר המידע של הספק. שים לב כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע האמור אולם ייתכן שבלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותו/או במערכת.

 2. המשתמש מתחייב לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

 3. הספק יהיה רשאי לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם במאגר המידע של הספק ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין. הספק משתמש באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתו של הספק לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד הספק בעניין זה, וזאת בתנאי שהוא נקט אמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

 4. הספק מתחייב למחוק תוך 5 ימי עסקים כל פרט אישי לגבי הלקוח במערכותיו וזאת בעת פנייה בכתב של הלקוח לספק.

 5. אפליקציית המובייל תאפשר כניסה רק לתוכן של לקוח מסוים ורק באמצעות קוד יחידני. החברה מתחייבת לייצר קוד חדש ולשלחו לנציג הלקוח בעת חידוש הרישיון השנתי. הפצת הקוד ע"י נציג הלקוח ולמשתמשי הקצה תבוצע ע"י הלקוח, לפי שיקול דעתו ובאמצעותו בלבד. חברת אפווייזארדז בע"מ לא תהה אחראית בשום צורה שהיא לכך שקוד יופץ למשתמשי קצה שאינם מורשים ולא אושרו ע"י נציג הלקוח.

 תמיכה טכנית

 1. תמיכה טכנית לשימוש במערכת תינתן על בסיס טלפוני בשעות העבודה (ימים א'-ה' בין השעות 08:00 עד 17:00). בכל מקרה של תקלה שאינה בשעות התמיכה כאמור, ניתן לשלוח אי-מייל עם תיאור הבעיה לכתובת: info@eton.news

 2. הספק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את אופי התמיכה, ו/או שעות התמיכה ו/או הדרכים בהן הוא מספק תמיכה וללקוח לא תהיה כל טענה בהקשר זה.

 

כללי

 1. אי קיום של סעיף מתנאי שימוש אלו ייחשב עילה להשבתה מיידית של השירות מול המשתמש ללא כל התראה מוקדמת.

 2. הספק שומר על זכותו לשנות את הוראות תנאי השימוש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו. הספק יעדכן את המשתמש על כל שינוי שנעשה לאחר אישור תנאים אלו.

 3. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל אביב- יפו.

 4. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.


עברית